موسسه بین المللی طباعلم
ارائه خدمات اعزام دانشجو به دانشگاههای معتبر کشورهای ترکیه و آذربایجان
اولین و با سابقه ترین موسسه مجاز و رسمی اعزام دانشجو در شمال غرب کشور
موسسه بین المللی طبا علم دارای نمایندگی های علمی از دانشگاههای معتبر کشورهای ترکیه و آذربایجان بطور مستمر با همکاری دانشگاههای داخل کشور نسبت به ارائه خدمات اعزام دانشجو اقدام می نماید.
فعالیت ها و خدمات این موسسه در زمینه های مختلف از جمله مشاوره در مورد نحوه پذیرش و ادامه تحصیل، ارائه مدارک مورد نیاز در زمان پذیرش و مصاحبه، نحوه فراهم نمودن مدارک، خدمات ثبت نام و تقویتی و شرکت در آزمونهای ورودی، ارائه کتب و جزوات مختلف، خدمات ثبت نام TÖMER و اخذ دیپلم TÖMER ، خدمات ثبت نام  . SAT, TOEFL , GRE  ,YDS و دیگر موارد مورد لزوم برای اعزام دانشجو می باشد.
• خدمات ثبت نام شرکت در آزمونهای ورودی دانشگاههای ترکیه YÖS و ALES
YÖS ورودی کارشناسی و رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی
ALESو  GREورودی کارشناسی ارشد و دکتری
YDSو  TOEFLزبان انگلیسی
انجام مراحل مختلف ثبت نام و شرکت در آزمونهای YÖS, ALES, KPDS, YDS, TÖMER, GRE, TUS
برگزاری تورهای شرکت در آزمون
ارائه کتب و جزوات آموزشی
ارائه راهنمایی و مشاوره در خصوص نحوه و مراحل اخذ پذیرش و انتخاب رشته دانشگاهها
ارائه دوره های TÖMER دانشگاههای ترکیه
ارائه خدمات و اخذ دیپلم TÖMER دانشگاههای ترکیه

جزوات و کتابهای YÖS آمادگی کنکور ورودی دانشگاههای ترکیه در مقاطع پزشکی/دندانپزشکی/ داروسازی و کارشناسی برای تمامی رشته ها
جزوات و کتابهای ALES و  GREآمادگی کنکور ورودی دانشگاههای ترکیه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا برای تمامی رشته ها