اخبار

تقویم آزمون ورودی دانشگاه های معتبر ترکیه (YÖS 2021-2022)

تقویم آزمون دانشگاه ها

مدارک لازم جهت ثبت نام آزمون های یوس دانشگاه:

اسکن پاسپورت ( صفحه اول)
اسکن عکس ۴*۳
کپی پاسپورت
تکمیل فرم ثبت نام موسسه
هزینه ثبت نام

 

دانشگاه سامسون:

تاریخ آزمون : ۱ خرداد ۱۴۰۰(۲۰۲۱mayıs22) ساعت۱۳

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه:۱۸ فروردین ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۴۰۰ لیر + ۵۰ لیر (حواله)

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

دانشگاه هارران:

تاریخ آزمون اول : ۷ فروردین ۱۴۰۰(۲۰۲۱mart27) ساعت۱۴

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه برای آزمون اول :۱۳ اسفند ۹۹ تا ساعت ۱۴

تاریخ آزمون دوم : ۲۹ خرداد ۱۴۰۰(۲۰۲۱haziran19) ساعت۱۴

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه برای آزمون دوم :۱۹ خرداد ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۱۵۰ لیر + ۵۰ لیر (حواله)

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

دانشگاه مصطفی کمال:

تاریخ آزمون : ۱ خرداد ۱۴۰۰(۲۰۲۱mayıs22)

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه:۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۵۰ لیر + ۵۰ لیر (حواله)

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

دانشگاه کارادنیز:

تاریخ آزمون : ۱۲ تیر ۱۴۰۰(۲۰۲۱temmuz3) ساعت ۱۴

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه:۱۱ خرداد ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۴۰۰ لیر + ۵۰ لیر (حواله)

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

دانشگاه مارمارا:

تاریخ آزمون : ۱۲ تیر ۱۴۰۰(۲۰۲۱temmuz3) ساعت ۱۰

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۴۰۰ لیر + ۵۰ لیر (حواله)

ظرفیت ها :

مراکز آزمون

 

 

دانشگاه ارجی اس:

تاریخ آزمون : ۲۹ خرداد ۱۴۰۰(۲۰۲۱haziran19) ساعت ۱۴:۳۰

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه:۵ خرداد ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۳۷۵ لیر + ۵۰ لیر (حواله)

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

دانشگاه ارزروم تکنیک:

تاریخ آزمون : ۹ خرداد ۱۴۰۰(۲۰۲۱mayıs30) ساعت ۱۰

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه:۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۲۵۰ لیر + ۵۰ لیر (حواله)

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

دانشگاه مرسین:

تاریخ آزمون : ۸ خرداد ۱۴۰۰(۲۰۲۱mayıs29)

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه:۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۳۰۰ لیر + ۵۰ لیر (حواله)

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

دانشگاه علاء الدین کیقباد(آلانیا):

تاریخ آزمون : ۱۴ مرداد ۱۴۰۰(۲۰۲۱ağustos 5) ساعت ۱۳

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۲۴ تیر ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۲۵۰ لیر + ۵۰ لیر (حواله)

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

دانشگاه چکوروا:

تاریخ آزمون : ۱۱ تیر ۱۴۰۰(۲۰۲۱temmuz2) ساعت ۹:۳۰

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه:۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۳۰۰ لیر + ۵۰ لیر (حواله)

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

دانشگاه ساکاریا:

تاریخ آزمون : ۲۲ خرداد ۱۴۰۰(۲۰۲۱haziran11) ساعت ۱۵

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه:۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۴۰۰ لیر + ۵۰ لیر (حواله)

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

دانشگاه قاضیان تپ:

تاریخ آزمون : ۱۲ تیر ۱۴۰۰(۲۰۲۱temmuz3) ساعت ۱۵

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۵ خرداد ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۳۰۰ لیر + ۵۰ لیر (حواله)

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

دانشگاه الوداغ:

تاریخ آزمون حضوری : ۲۲ خرداد ۱۴۰۰(۲۰۲۱haziran12) ساعت ۱۰

تاریخ آزمون آنلاین : ۱۵ خرداد ۱۴۰۰(۲۰۲۱haziran5) ساعت ۱۰

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام آزمون حضوری : ۴۰۰ لیر

هزینه ثبت نام آزمون آنلاین : ۶۰۰ لیر

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

دانشگاه جراح پاشا:

تاریخ آزمون : ۱۲ تیر ۱۴۰۰(۲۰۲۱temmuz3) ساعت ۱۵

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۵ خرداد ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۵۰۰ لیر + ۵۰ لیر (حواله)

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

دانشگاه اژه:

تاریخ آزمون : ۲۹ خرداد ۱۴۰۰(۲۰۲۱haziran19)

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: متعاقبا اعلام خواهد شد

هزینه ثبت نام : ۴۵۰ لیر + ۵۰ لیر (حواله)

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

دانشگاه ریزه:

تاریخ آزمون :برگزار نخواهد شد

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه:

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

دانشگاه استانبول:

تاریخ آزمون : ۱۹ تیر ۱۴۰۰ (۲۰۲۱temmuz10) ساعت ۱۵

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۴۹۰ لیر + ۵۰ لیر (حواله)

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

دانشگاه آرتوکلو:

تاریخ آزمون اول: ۵ فروردین ۱۴۰۰ (۲۰۲۱mart25) ساعت ۱۱

تاریخ آزمون دوم: ۶ خرداد ۱۴۰۰ (۲۰۲۱mayıs27) ساعت ۱۱

تاریخ آزمون سوم۳۳۳۳۴: ۱۷ تیر۱۴۰۰ (۲۰۲۱temmuz8) ساعت ۱۱

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه:

برای آزمون اول: ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ تا ساعت ۱۴

برای آزمون دوم: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

برای آزمون سوم: ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۴۹۰ لیر + ۵۰ لیر (حواله)

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

دانشگاه عبدالله گل:

تاریخ آزمون : پذیرش با سوابق تحصیلی

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۱۹ مرداد ۱۴۰۰(۲۰۲۱temmuz31)

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :  رشته های پزشکی،دندانپزشکی،داروسازی ندارد

مراکز آزمون :

 

 

دانشگاه کجاالی سالیک :

تاریخ آزمون : پذیرش با شرایط زیر

از طریق نمره آزمون یوس دانشگاههای دیگر

معدل بالای ۱۱ دیپلم

نمره آزمون SAT بالای ۱۰۰۰

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۳۰ تیر ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :  رشته های پزشکی،دندانپزشکی،داروسازی ندارد

مراکز آزمون :

 

 

دانشگاه کاتیپ چلبی:

پذیرش با شرایط زیر

از طریق نمره آزمون یوس دانشگاههای دیگر

معدل دیپلم

نمره آزمون SAT

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۵ خرداد  ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :  پزشکی ۲۰ نفر  –  دندانپزشکی ترکی ۱۰ نفر  –  دندانپزشکی انگلیسی ۱۲ نفر –  داروسازی ۱۰ نفر

مراکز آزمون :

 

 

دانشگاه آجی بادم:

پذیرش با شرایط زیر:

معدل دیپلم بالای ۱۸ برای رشته پزشکی

معدل دیپلم بالای ۱۲برای رشته های دیگر

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۲۹تیر  ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

دانشگاه دوملو پینار(کوتاهیا):

تاریخ آزمون ها:

آزمون اول (آنلاین): ۲۱ فروردین ۱۴۰۰(۲۰۲۱nısan10)  ساعت ۱۱

آزمون دوم (آنلاین و حضوری): ۲۹خرداد ۱۴۰۰(۲۰۲۱hazıran19)  ساعت ۱۱

آزمون سوم (آنلاین): ۶ شهریور ۱۴۰۰(۲۰۲۱ağustos28) ساعت ۱۱

 

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه:

آزمون اول: ۷ فروردین ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

آزمون دوم: ۲ خرداد ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

آزمون سوم: ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ تا ساعت۱۴

هزینه ثبت نام : ۳۰۰ لیر + ۵۰ لیر (حواله)

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

دانشگاه قهرمان اوغلو:

تاریخ آزمون : ۱۴ تیر ۱۴۰۰ (۵ ۲۰۲۱temmuz )  ساعت ۱۰

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۲ تیر ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :  رشته های پزشکی،دندانپزشکی،داروسازی ندارد

مراکز آزمون :

 

 

دانشگاه فیرات:

تاریخ آزمون : ۹خرداد ۱۴۰۰ (۲۰۲۱mayıs30 )  ساعت ۱۴

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه:۱۹ اردیبهشت  ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

لازم بذکر است این دانشگاه اقدام به برگزاری دوره یوس نموده است و ثبت نام برای افرادی که قصد شرکت در این آزمون را دارند الزامیست

بازه زمانی آمادگی آزمون:۲ فروردین الی ۲۶ اردیبهشت

هزینه ثبت نام : ۳۰۰ لیر + ۵۰ لیر (حواله)

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

دانشگاه آدی یامان:

تاریخ آزمون : ۱۹ خرداد ۱۴۰۰(۲۰۲۱haziran9)

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: متعاقبا اعلام خواهد شد

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

دانشگاه جمهوریت:

تاریخ آزمون : ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ (۲۰۲۱haziran 5) ساعت ۱۴

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۲۵۰ لیر + ۵۰ لیر (حواله)

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

دانشگاه پاموکاله:

تاریخ آزمون : ۱۶ تیر ۱۴۰۰(۲۰۲۱temmuz7) ساعت ۱۵

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۳۵۰ لیر + ۵۰ لیر (حواله)

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

دانشگاه اینونو:

تاریخ آزمون : ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ (۲۰۲۱haziran19) ساعت۱۲

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰(۲۰۲۱mayıs15) تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

دانشگاه گیرسون:

تاریخ آزمون : ۹ تیر ۱۴۰۰ (۲۰۲۱haziran30) ساعت۱۳

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

دانشگاه آنادولو:

تاریخ آزمون آنلاین : ۸ خرداد ۱۴۰۰ (۲۰۲۱mayıs29)

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰(۲۰۲۱mayıs8) تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۱۵۰ لیر + ۵۰ لیر (حواله)

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

دانشگاه کاستامونو:

تاریخ آزمون  : ۸ خرداد ۱۴۰۰ (۲۰۲۱mayıs29) ساعت ۱۳

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۳۰۰ لیر + ۵۰ لیر (حواله)

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

دانشگاه موغلا:

تاریخ آزمون : ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ (۲۰۲۱hazıran16) ساعت ۱۱

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۳۰۰ لیر + ۵۰ لیر (حواله)

ظرفیت ها :

مراکز آزمون : موغلا

 

 

دانشگاه کارابوک:

تاریخ آزمون ها:

آزمون اول : ۷ خرداد ۱۴۰۰(۲۰۲۱mayıs28)

آزمون دوم : ۱۱ تیر ۱۴۰۰(۲۰۲۱temmuz2)

آزمون سوم : ۱۵ مرداد ۱۴۰۰(۲۰۲۱ağustos6)

آزمون چهارم : ۱۲ شهریور ۱۴۰۰(۲۰۲۱eylül3)

 

 

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه:

آزمون اول: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

آزمون دوم: ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

آزمون سوم: ۳ مرداد ۱۴۰۰ تا  ساعت ۱۴

آزمون چهارم: ۱ شهریور ۱۴۰۰ تا  ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

دانشگاه سلجوق:

تاریخ آزمون  : ۱۲ تیر۱۴۰۰ (۲۰۲۱temmuz3) ساعت ۱۰

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

دانشگاه اوشاک:

تاریخ آزمون  : ۳۰خرداد ۱۴۰۰ (۲۰۲۱hazıran20) ساعت ۱۰

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: متعاقبا اعلام خواهد شد

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

دانشگاه یوزگات:

تاریخ آزمون : ۹ خرداد ۱۴۰۰(۲۰۲۱mayıs30)

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۱۵۰ لیر + ۵۰ لیر (حواله)

ظرفیت ها :

مراکز آزمون : یوزگات

 

 

دانشگاه قاضی عثمان پاشا:

تاریخ آزمون : ۲ خرداد ۱۴۰۰(۲۰۲۱mayıs23) ساعت ۱۴

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۳۵۰  لیر + ۵۰ لیر (حواله)

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

دانشگاه یوزونجی ییل وان:

تاریخ آزمون : ۲۷ تیر ۱۴۰۰(۲۰۲۱temmuz18)

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۲۶ خرداد ۱۴۰۰(۲۰۲۱hazıran16) ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

دانشگاه آکدنیز:

تاریخ آزمون : ۶ مرداد ۱۴۰۰(۲۰۲۱temmuz28) ساعت ۱۴

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۱۰ تیر  ۱۴۰۰(۲۰۲۱temmuz1) ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

دانشگاه آنکارا:

تاریخ آزمون  آنلاین : ۱۲ تیر ۱۴۰۰(۲۰۲۱temmuz3)

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۲۲ خرداد ۱۴۰۰(۲۰۲۱haziran12) ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۱۰۰۰ لیر

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *