اخبار

تقویم آزمون ورودی دانشگاه های معتبر ترکیه (YÖS 2022-2023)

تقویم آزمون دانشگاه ها

مدارک لازم جهت ثبت نام آزمون های یوس دانشگاه:

اسکن پاسپورت ( صفحه اول)
اسکن عکس ۴*۳
کپی پاسپورت
تکمیل فرم ثبت نام موسسه
هزینه ثبت نام

 

دانشگاه سامسون:

تاریخ آزمون : ۸ خرداد ۱۴۰۱(۲۰۲۲Mayıs29) ساعت ۱۳

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه:۱۶ فروردین ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

دانشگاه باشکنت:

تاریخ آزمون :

تاریخ آزمون اول :

۱۷ اسفند ۱۴۰۰  (۲۰۲۲Mart8)

 

تاریخ آزمون دوم :

۲۳ فروردین ۱۴۰۱  (۲۰۲۲Nisan12)

 

تاریخ آزمون سوم :

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Mayıs10)

 

تاریخ آزمون چهارم :

۳ خرداد ۱۴۰۱ (۲۰۲۲mayıs24)

 

تاریخ آزمون پنجم :

۱۷ خراد ۱۴۰۱  (۲۰۲۲Haziran7)

 

تاریخ آزمون ششم :

۳۱خرداد ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Haziran21)

 

تاریخ آزمون هفتم :

۲۳ تیر ۱۴۰۱  (۲۰۲۲Temmuz14)

 

تاریخ آزمون هشتم :

۴ مرداد ۱۴۰۱  (۲۰۲۲Temmuz26)

 

تاریخ آزمون نهم  :

۱۸ مرداد ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Ağustos9)

 

تاریخ آزمون دهم :

۱ شهریور ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Ağutos23)

 

تاریخ آزمون یازدهم :

۱۵ شهریور ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Eylul16)

 

تاریخ آزمون دوازدهم :

۲۹ شهریور ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Eylul20)

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه:

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

 

دانشگاه ساکاریا:

تاریخ آزمون : ۱۴ خرداد ۱۴۰۱(۲۰۲۲Haziran4 ) ساعت ۱۵:۰۰

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه:۱۵ اردیبهشت  ۱۴۰۱ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

 

دانشگاه مصطفی کمال :

تاریخ آزمون : ۳۱خرداد ۱۴۰۱(۲۰۲۲Haziran21 ) ساعت ۱۰:۳۰

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه:۱ خرداد  ۱۴۰۱ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

 

دانشگاه ارزروم تکنیک :

تاریخ آزمون : ۱۴ خرداد ۱۴۰۱(۲۰۲۲Haziran4 )

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

 

دانشگاه استانبول:

تاریخ آزمون : ۲۱ خرداد ۱۴۰۱(۲۰۲۲Haziran11 )

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

 

دانشگاه چوکوروا:

تاریخ آزمون : ۲۱ خرداد ۱۴۰۱(۲۰۲۲Haziran11 )

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه:

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

 

دانشگاه اینونو مالاتیا:

تاریخ آزمون : ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱(۲۰۲۲Mayıs21 )

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

 

دانشگاه هاران:

آزمون شماره ۱

تاریخ آزمون : ۱۴ اسفند ۱۴۰۰(۲۰۲۲Mart5 )ساعت ۱۴

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

 

آزمون شماره ۲

تاریخ آزمون : ۲۱ خرداد ۱۴۰۱(۲۰۲۲Haziran11 )ساعت ۱۴

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ تا ساعت ۱۴

 

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

 

دانشگاه استانبول جراح پاشا:

تاریخ آزمون : ۳۱ تیر ۱۴۰۱(۲۰۲۲Haziran25 ) ساعت ۱۴:۰۰

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

دانشگاه جمهوریت:

تاریخ آزمون : ۱۴ خرداد ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Haziran4) ساعت ۱۱:۰۰

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱  تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

دانشگاه ارجیس:

تاریخ آزمون : ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Haziran12) ساعت ۱۴:۰۰

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱  تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

دانشگاه کاپادوکیا:

آزمون شماره ۱

تاریخ آزمون : ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ (۲۰۲۲Mart5) ساعت ۱۰:۰۰

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۴ اسفند ۱۴۰۰  تا ساعت ۱۴

 

آزمون شماره ۲

تاریخ آزمون : ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Mayıs14) ساعت ۱۰:۰۰

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

 

آزمون شماره ۳

تاریخ آزمون : ۱ مرداد ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Temmuz23) ساعت ۱۰:۰۰

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

آزمون شماره ۴

تاریخ آزمون : ۵ شهریور ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Ağustos27) ساعت ۱۰:۰۰

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

 

دانشگاه ساکاریا:

تاریخ آزمون : ۱۴ خرداد ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Haziran4) ساعت ۱۵:۰۰

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

 

دانشگاه پاموکاله:

تاریخ آزمون : ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Mayıs11)

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

دانشگاه اژه:

تاریخ آزمون : ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Haziran12)

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: متعاقبا اعلام خواهد شد

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

دانشگاه کارادنیز:

تاریخ آزمون : ۸ تیر ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Haziran29) ساعت ۱۴:۰۰

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Nisan21) تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

دانشگاه دوملوپینار:

آزمون شماره ۱

تاریخ آزمون : ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ (۲۰۲۲Mart12)

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۳ اسفند ۱۴۰۰ (۲۰۲۲Şubat22) تا ساعت ۱۴

 

آزمون شماره ۲

تاریخ آزمون : ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Haziran11)

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Mayıs18) تا ساعت ۱۴

 

 

آزمون شماره ۳

تاریخ آزمون : ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Ağustos20)

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۵ مرداد ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Haziran27) تا ساعت ۱۴

 

 

دانشگاه قاضی آنتپ:

تاریخ آزمون : ۱۱ تیر ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Temmuz2)

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۳ خرداد ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Mayıs24) تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

دانشگاه جلال بایار:

تاریخ آزمون : ۴ تیر ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Haziran25)

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Mayis19) تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

دانشگاه ارزروم تکنیک:

تاریخ آزمون : ۱۴ خرداد ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Haziran4) ساعت ۱۰:۰۰

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Nisan26) تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

دانشگاه اولوداغ:

تاریخ آزمون آنلاین ویژه ایران و جمهوری آذربایجان (تنها افرادی که خارج از کشور ترکیه اقامت دارند مجاز به شرکت در این آزمون هستند) :
۷ خرداد ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Mayıs28) ساعت ۱۰:۰۰

تاریخ آزمون داخل کشور ترکیه (مختص افرادی که داخل کشور ترکیه اقامت دارند) :
۱۴ خرداد ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Haziran4) ساعت ۱۰:۰۰

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Nisan14) تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

 

دانشگاه آرتوکلو:

تاریخ آزمون : ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ (۲۰۲۲Mart12) ساعت ۱۱:۰۰

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۱ اسفند ۱۴۰۰ (۲۰۲۲Şubat20) تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

 

دانشگاه کارادنیز:

تاریخ آزمون : ۸ تیر ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Haziran4) ساعت ۱۴:۰۰

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Nisan23) تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

 

دانشگاه آتاتورک:

تاریخ آزمون : ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Haziran16) ساعت ۱۱:۰۰

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Nisan5) تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

 

دانشگاه مارمارا:

تاریخ آزمون : ۱۵ خرداد ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Haziran5) ساعت ۱۴:۰۰

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Mayıs3) تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

 

دانشگاه دوزجه:

تاریخ آزمون : ۳ تیر ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Haziran24) ساعت ۱۵:۰۰

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Mayıs21) تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

 

دانشگاه اوشاک:

تاریخ آزمون : ۵ تیر ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Haziran26) ساعت ۱۴:۰۰

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۶ خرداد ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Mayıs22) تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

 

دانشگاه علاالدین کیقباد:

تاریخ آزمون : ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Haziran14)

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Nisan30) تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

 

دانشگاه سلجوق:

تاریخ آزمون : ۷ خرداد ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Mayıs28) ساعت ۱۱:۰۰

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: متعاقبا اعلام خواهد شد.

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

 

دانشگاه آکدنیز:

تاریخ آزمون : ۴ خرداد ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Mayıs25) ساعت ۱۳:۰۰

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Mayıs5) تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

 

دانشگاه سلیمان دمیرل:

تاریخ آزمون : ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Mayıs14)

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Nisan6) تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

 

دانشگاه حاجت تپه:

تاریخ آزمون : ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Haziran14)

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ (۲۰۲۲Nisan30) تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :

مراکز آزمون :

 

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *