اخبار

شروع انتخاب رشته ی دانشگاه های ترکیه

مدارک لازم جهت ثبت نام انتخاب رشته دانشگاه:

اسکن پاسپورت ( صفحه اول)
اسکن عکس ۴*۳
اسکن مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی

اسکن ریز نمرات دیپلم و  ریز نمرات پیش دانشگاهی
تکمیل فرم ثبت نام موسسه
هزینه ثبت نام

 

 

دانشگاه سامسون:

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۵ تیر ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۵۰ لیر

 

 

دانشگاه نامیک کمال:

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۲۰ تیر ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۵۰ لیر

شرایط پدیرش:

۱- معدل کل دیپلم

۲- نمره آزمون SAT

۳- نمره آزمون یوس دانشگاههای دیگر

 

 

دانشگاه اژه:

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۵ مرداد ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۵۰ لیر

شرایط پدیرش:

نمره آزمون یوس دانشگاه اژه

 

 

دانشگاه گیرسون:

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۲۹ تیر ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۵۰ لیر

شرایط پدیرش:

۱- نمره آزمون یوس دانشگاههای دیگر

۲- نمره آزمون SAT

۳- شرط معدل

شرایط پذیرش برای رشته پزشکی:

فقط نمره یوس دانشگاه گیرسون بالای ۸۰%

 

 

 

دانشگاه ساکاریا:

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۱۹ تیر ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۵۰ لیر

شرایط پدیرش:

۱- نمره آزمون یوس دانشگاه ساکاریا

۲- نمره آزمون SAT

۳- نمره آزمون یوس دانشگاههای دیگر(با ضریب ۰/۷)

 

 

 

دانشگاه آنکارا:

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۳ مرداد  ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۵۰ لیر

شرایط پدیرش:

۱- نمره آزمون یوس دانشگاه آنکارا

۲- نمره آزمون SAT

۳- نمره آزمون یوس دانشگاههای دیگر

 

 

 

 

دانشگاه بالیکسیر:

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۲۴ تیر ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۵۰ لیر

شرایط پدیرش:

۱- نمره آزمون یوس

۲- نمره آزمون SAT

 

 

 

دانشگاه قاضی آنتپ:

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه:  ۹ مرداد ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۵۰ لیر

شرایط پدیرش:

۱- نمره آزمون یوس دانشگاه قاضی آنتپ

۲- نمره آزمون یوس دانشگاه استانبول

 

 

 

دانشگاه اینونو:

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه:  ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۵۰ لیر

شرایط پدیرش:

۱- نمره آزمون یوس

 

 

 

دانشگاه آدی یامان:

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۵۰ لیر

شرایط پدیرش:

۱- نمره آزمون یوس دانشگاههای دیگر

۲- نمره آزمون SAT

 

 

دانشگاه نجم الدین اربکان:

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۵۰ لیر

شرایط پدیرش:

۱- نمره آزمون یوس دانشگاههای دیگر

۲- نمره آزمون SAT

 

 

 

دانشگاه کریک کاله:

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۵۰ لیر

شرایط پدیرش:

۱- نمره آزمون یوس دانشگاههای دیگر

۲- نمره آزمون SAT

۳- با شرط معدل

 

 

 

دانشگاه جراح پاشا :

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۵۰ لیر

شرایط پدیرش:

۱- نمره آزمون یوس دانشگاه جراح پاشا

۲- نمره آزمون SAT

 

 

 

دانشگاه چکوروا:

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۳ شهریور ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۵۰ لیر

شرایط پدیرش:

۱- نمره آزمون یوس دانشگاه چکوروا

۲- با نمره آزمون یوس الوداغ، ۱۹ ماییس،ارجیس

۳- با نمره آزمون SAT

 

 

 

دانشگاه سالیک بیلیمری:

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۵۰ لیر

 

تاریخ مصاحبه آنلاین:

۲۵ الی ۲۹ مرداد

 

شرایط پدیرش:

۱- ۷۰ % نمره آزمون یوس و SAT

۲- ۳۰% مصاحبه

 

تاریخ مصاحبه:

۲۵ الی ۲۹ مرداد

 

 

 

دانشگاه هارران :

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۵۰ لیر

شرایط پدیرش:

۱- نمره آزمون یوس

۲- معدل کل دیپلم

 

 

دانشگاه عدنان مندرس :

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۵۰ لیر

شرایط پدیرش:

۱- نمره آزمون یوس

 

 

 

دانشگاه ار جیس:

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۶ شهریور ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۵۰ لیر

شرایط پدیرش:

۱- نمره آزمون یوس دانشگاه ارجیس

۲- با معدل دیپلم بالای ۱۷

۳- با نمره SAT

 

 

دانشگاه کارادنیز :

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۵۰ لیر

شرایط پدیرش:

۱- نمره آزمون یوس

۲-نمره آزمون SAT

۳-شرط معدل کل دیپلم

 

 

 

دانشگاه پاموکاله:

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۵۰ لیر

شرایط پدیرش:

۱- نمره آزمون یوس

۲-نمره آزمون SAT

 

 

 

دانشگاه آتاتورک:

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۵۰ لیر

شرایط پدیرش:

۱- نمره آزمون یوس دانشگاه اتاتورک

 

 

 

دانشگاه جمهوریت:

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۵۰ لیر

شرایط پدیرش:

۱- نمره آزمون یوس دانشگاه جمهوریت

۲- با نمره آزمون یوس دانشگاههای دیگر (با ضریب ۰/۸)

 

 

 

دانشگاه وان:

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۵۰ لیر

شرایط پدیرش:

۱- نمره آزمون یوس دانشگاه وان

۲- با نمره آزمون یوس دانشگاههای دیگر

 

 

 

دانشگاه اژه(تکمیل ظرفیت):

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۹ شهریور  ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۵۰ لیر

شرایط پدیرش:

۱- نمره آزمون یوس دانشگاه اژه

 

 

 

دانشگاه بالیکسیر(تکمیل ظرفیت):

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۵۰ لیر

شرایط پدیرش:

۱- نمره آزمون یوس دانشگاه بالیکسیر

۲- با نمره آزمون SAT با ضریب ۰.۹

۳- با نمره آزمون یوس دانشگاههای دیگر با ضریب ۰.۹

 

 

 

دانشگاه آنکارا (تکمیل ظرفیت):

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۵۰ لیر

شرایط پدیرش:

۱- نمره آزمون یوس دانشگاه آنکارا

۲- با نمره آزمون  SATپ

۳- شرط معدل کل دیپلم

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *